Kathy David, CEO, IT TechPros

Kathy David, CEO, IT TechPros